Przedbórz: Większość radnych przeciw wygaszeniu mandatu burmistrza Miłosza Naczyńskiego

kn
fot. K. Nita
Większość radnych przeciw wygaszeniu mandatu burmistrza Miłosza Naczyńskiego. To efekt głosowania podczas komisji. Jak będzie na sesji?

12 stycznia do Rady Miasta w Przedborzu wojewoda łódzki skierował pismo, Zbigniew Rau wezwał w nim radnych do wygaszenia mandatu burmistrza Przedborza Miłosza Naczyńskiego. Chodzi o złamanie tzw. ustawy antykorupcyjnej. Wojewoda argumentował, że Naczyński piastując swój urząd łączył go z pełnieniem funkcji wiceprezesa MKS Pilica Przedbórz, była to więc forma prowadzenia działalności gospodarczej. Na poniedziałkowym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Obywatelskich opiniowano uchwałę w tej sprawie. Większość radnych zagłosowała przeciw odwołaniu Miłosza Naczyńskiego. Sesja już w najbliższy czwartek.

Czytaj więcej w tygodniku "Co Nowego", w piątek z "Dziennikiem Łódzkim".

Oto treść decyzji wojewody:

Wezwanie do podjęcia uchwały
Działając na podstawie art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) wzywam Radę Miejską w Przedborzu do podjęcia w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wezwania, uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu Burmistrza Miasta Przedborza Pana Miłosza Naczyńskiego.
Uzasadnienie
W dniu 16 września 2017 r. Wojewoda Łódzki został poinformowany o naruszeniu przez Burmistrza Miasta Przedborza Pana Miłosza Naczyńskiego zakazu łączenia tego stanowiska z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Miejskiego Klubu Sportowego „Pilica” Przedbórz, który prowadzi działalność gospodarczą.
Organ nadzoru w piśmie z dnia 29 września 2017 r. PNIK-I.4131.800.2016 zwrócił się do Rady Miejskiej w Przedborzu oraz do Burmistrza Miasta Przedborza o udzielenie wyjaśnień w tej sprawie, a w dniu 30 października 2017 r. do Miejskiego Klubu Sportowego „Pilica” Przedbórz.
W piśmie z dnia 10 października 2017 r. znak: BR.0004.24.2017 Rada Miejska w Przedborzu wyjaśniła, że Stowarzyszenie MKS „Pilica” Przedbórz jest stowarzyszeniem zaewidencjonowanym w Starostwie Powiatowym w Radomsku w Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych od dnia 21 stycznia 1985 r. i od początku swojej działalności nie prowadziło i nadal nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie to nie jest i nigdy nie było wpisane w rejestrze przedsiębiorców w KRS. Cała działalność stowarzyszenia wykonywana jest w sposób nieodpłatny.
Burmistrz Miasta Przedborza pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia MKS „Pilica” od 5.12.2006 r. do 24.04.2017 r.
Ponadto, w piśmie z dnia 3 listopada 2017 r. znak: OG.2010.49.2017 Rada Miejska w Przedborzu wyjaśniła, że Stowarzyszenie MKS „Pilica” Przedbórz nie prowadziło w latach 2006-2017 sprzedaży biletów na mecze, w rozumieniu sprzedaży dokumentów potwierdzających uprawnienie do skorzystania z konkretnej usługi - wejścia na mecz - za którą należało uiścić opłatę przy jego nabyciu. Zgodnie z zapisami Statutu fundusze Klubu stanowią darowizny, zapisy i ofiary, a przy okazji imprez sportowych rozprowadzano wśród uczestników imprez cegiełki w formie biletów. W przypadku dobrowolnej, symbolicznej wpłaty na realizację zadań statutowych, uczestnik imprezy sportowej otrzymywał, jako potwierdzenie takiej darowizny „bilet”. W poszczególnych latach przychody z tytułu rozprowadzania cegiełek („biletów”) kształtowały się na poziomie: od 984,00 zł do 11.830,00 zł za 2015 r.
W piśmie z dnia 8 listopada 2017 r. MKS „Pilica” potwierdził, że cała działalność stowarzyszenia wykonywana jest w sposób nieodpłatny, a na fundusze stowarzyszenia składają się: wpisowe i składki członków klub, dochody z imprez, dotacje i subwencje, darowizny, zapisy i ofiary. Stowarzyszenia dawało możliwość zakupu wśród uczestników imprez cegiełek w formie „biletów” i nie trzeba było dokonać zakupu, aby skorzystać z usługi wejścia na boisko sportowe.
Nie budzi wątpliwości, że Burmistrz Miasta Przedbórz Pan Miłosz Naczyński pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia MKS „Pilica” od 5.12.2006 r. do 24.04.2017 r. Jak wynika z pisma Rady Miejskiej w Przedborzu oraz MKS „Pilica” w okresie pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia rozprowadzano wśród uczestników imprez cegiełki w formie „biletów” twierdząc, że darowizny były dobrowolne. Organ nadzoru nie podziela ww. poglądu i stoi na stanowisku, że w omawianej sytuacji dochodziło do sprzedaży biletów – na potwierdzenie czego w aktach sprawy znajduje się dokument stadionu miejskiego Przedbórz o numerze: 0000988 w kwocie 4,00 zł (opłaty jednorazowej) oraz bilety na mecze piłki nożnej MKS „Pilica” Przedbórz z innymi klubami sportowymi w cenie 5, 10 oraz 2 zł. Oznacza to, że była ustalona cena za bilety – a więc dochodziło do sprzedaży.
Organ nadzoru po zapoznaniu się z zebranym w sprawie materiałem i po analizie stanu faktycznego i prawnego uznał, iż Burmistrz Miasta Przedborza p. M. Naczyński będąc Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia zarządzał tą działalnością i tym samym naruszył zakaz ustanowiony w art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. 2017r., poz. 1393). Przepis ten stanowi, że osoby wymienione w art. 1 i 2, w okresie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji, o których mowa w tych przepisach, nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego. Naruszenie tego zakazu przez osoby pełniące funkcję wójta (burmistrza, prezydenta miasta) powoduje wygaśnięcie ich mandatu, skutek taki określony został w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy.
Działalność Miejskiego Klubu Sportowego „Pilica” oparta jest na przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2017 r. poz. 210) i statucie tego Klubu. Zgodnie z art. 2 ust. 1 powołanej ustawy, stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Oznacza to, że statutowym celem stowarzyszenia nie może być prowadzenie działalności skierowanej na osiągnięcie zysku. Stosownie do treści art. 34 tej ustawy stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie odbywa się według ogólnych zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1829) i ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 700). Okoliczność, że dochody stowarzyszenia uzyskiwane z prowadzenia działalności gospodarczej są przeznaczane na cele statutowe nie zmienia charakteru tej działalności. Działalność statutowa i działalność gospodarcza są odrębnymi rodzajami działalności, przy czym możliwość prowadzenia działalności gospodarczej jest uwarunkowana tym, że dochód z jej prowadzenia przeznaczony będzie na cele statutowe stowarzyszenia, a nie będzie podlegał podziałowi między członków stowarzyszenia. W orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalił się pogląd, że stowarzyszenie podejmując działalność gospodarczą prowadzi tę działalność na ogólnych zasadach, regulujących prowadzenie działalności gospodarczej i nie zmienia tego to, że dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków ( np. wyrok WSA we Wrocławiu III SA/Wr 333/09).
Zdaniem organu nadzoru prowadzenie przez Klub działalności polegającej na sprzedaży biletów na mecze stanowi przejaw działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza w celach zarobkowych nie może być celem statutowym stowarzyszenia może być tylko działalnością uboczną, jako jedno ze źródeł dochodów służących realizacji celów statutowych. Z uwagi na to, że działalność stowarzyszenia nie może mieć wprost charakteru działalności gospodarczej, to działalnością gospodarczą tego rodzaju podmiotów jest działalność zewnętrzna, a więc na rzecz innych podmiotów, co potwierdza orzecznictwo. Sprzedaż biletów ma charakter odpłatny, Stowarzyszenie z tego tytułu uzyskuje korzyści finansowe, a więc działalność ma charakter zarobkowy.
Podkreślić należy, że gospodarczego celu działalności stowarzyszenia, polegającego na sprzedaży biletów nie niweczy fakt, że dochód z jej prowadzenia przeznaczony jest na działalność statutową. Zdaniem organu nadzoru dla oceny gospodarczego charakteru działalności prowadzonej przez MKS „Pilica” nie ma znaczenia brak wpisu stowarzyszenia jako przedsiębiorcy w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w ramach Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis do KRS nie konstytuuje działalności gospodarczej. W świetle art. 50 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym to nie wpis do rejestru przedsiębiorców jest warunkiem podjęcia działalności gospodarczej przez podmiot wpisany do rejestru, ale odwrotnie, podjęcie działalności gospodarczej nakłada obowiązek wpisu podmiotu do rejestru przedsiębiorców (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku III SA/Bk 241/09).
Ponadto wskazać należy, że z punktu widzenia przepisów zakazujących łączenia określonych funkcji i stanowisk nie ma żadnego znaczenia fakt, iż zgodnie z przepisami prawa o stowarzyszeniach dochody uzyskane z działalności stowarzyszenia mogą być przeznaczane wyłącznie na działalność statutową. Nie zmienia to w żaden sposób zarobkowego charakteru działalności gospodarczej stowarzyszenia. Nie ma także znaczenia, czy prezes, czy zastępca, bądź inni członkowie zarządu Stowarzyszenia uzyskali z prowadzonej działalności jakiekolwiek korzyści majątkowe, bowiem ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne nie wymienia takiej przesłanki ( wyrok WSA w Lublinie z 20.05.2010. III SA/Lu 74/10).
Wyrażony w art. 4 pkt 6 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakaz zarządzania tą działalnością należy interpretować w szerokim tego słowa znaczeniu i obejmuje zarówno zarządzanie samodzielne, a także w ramach kolegialnego organu jakim jest Zarząd MKS „Pilica”.
Reasumując, w ocenie Wojewody Łódzkiego wystąpiła sytuacja określona w art. 492 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15). Z uwagi na to, że Pan Miłosz Naczyński w trakcie pełnienia mandatu Burmistrza pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia MKS „Pilica” Przedbórz - Rada Miejska w Przedborzu winna stwierdzić wygaśnięcie mandatu burmistrza w uchwale podjętej w trybie art. 492 § 2 Kodeksu wyborczego.
Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 98a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, wzywam Radę Miejska w Przedborzu do podjęcia stosownej uchwały w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.
W razie bezskutecznego upływu ww. terminu – zgodnie z art. 98a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym – organ nadzoru, po powiadomieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wyda zarządzenie zastępcze.

Koronawirus: bezpieczeństwo na bazarach

Wideo

Materiał oryginalny:

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Podaj powód zgłoszenia

n
naganiacz

ciebie też ten sam ładuje ,może byś sobie zmienił ?

F
Fonzy

Przedbórz nie jest zwykłą gminą, lecz stanem umysłu. Uważam, że sylwetka burmistrza Naczyńskiego zzasługuje na biograficzny film dokumentalny, który powinien być przetłumaczony na wszystkie języki UE . Taką "perełkę" samorządową trudno byłoby nawet znaleźć w byłym ZSRR.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3